مصرف انرژی در کشور ۴ برابر میانگین جهانی است

مصرف انرژی در کشور ۴ برابر میانگین جهانی است

فصل سرما در کشور ما غالبا با افزایش مصرف گاز و اتفاقی دردناک به نام گازگرفتگی و قطعی گاز در برخی مناطق همراه می شود. اتفاقی  که سالهاست در کشور ادامه دارد و تبعات بسیار تلخی را بر جامعه تحمیل کرده است. دو مقوله ای که با ساده ترین اقدامات می توان آن ها را مدیریت کرد.