دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی

دوره آموزشی هیدرولیک صنعتی

هدف از هیدرولیک صنعتی، مطالعه عملکرد سیالات مایع محبوس تحت فشار، در انتقال دقیق و کنترل شده قدرت و حرکت است. ماهیت مایع تحت فشار و تناسب فشار با سطح موجب می شود تا ما بتوانیم با تغییر سطح، نیرو و همچنین فشار را تشدید کنیم. امکان تشدید فشار و نیرو از یک سو و انعطاف پذیری سیستم های هیدرولیکی از سوی دیگر موجب افزایش کارایی این سیستم ها در صنعت شده است. شناخت روابط و قوانین حاکم بر مایع تحت فشار، جهت طراحی سه بخش اصلی یک سیستم هیدرولیکی (بخش تولید توان، کنترل کننده ها و عملگرها)، ضروری است.

دوره عمومی پمپ ها

دوره عمومی پمپ ها

این دوره شامل آشنایی با انواع پمپ های صنعتی، خانگی و اصول بهره برداری آن ها می باشد. این دوره می تواند به صورت آنلاین و حضوری برگزار شود. در این دوره انواع پمپ ها شامل پمپ های دورانی، جابجایی مثبت،پمپ های سانتریفیوژ و … معرفی می شوند. پدیده هایی مثل کاویتاسیون، و ضربه قوچ و نحوه تشکیل مدارهای مختلف با پمپ ها به صورت کامل تشریح می شوند.