دوره عمومی پمپ ها

دوره عمومی پمپ ها

این دوره شامل آشنایی با انواع پمپ های صنعتی، خانگی و اصول بهره برداری آن ها می باشد. این دوره می تواند به صورت آنلاین و حضوری برگزار شود. در این دوره انواع پمپ ها شامل پمپ های دورانی، جابجایی مثبت،پمپ های سانتریفیوژ و … معرفی می شوند. پدیده هایی مثل کاویتاسیون، و ضربه قوچ و نحوه تشکیل مدارهای مختلف با پمپ ها به صورت کامل تشریح می شوند.