ممیزی انرژی

ممیزی انرژی

تعریف ممیزی انرژی: ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی، چگونگی مقادیر و موقعیتهای مصرف انرژی در یک فعالیت یا فرایند، انجام و طی آن فرصت‌ها و امکانات صرفهجویی انرژی مشخص می‌شود و مورد ارزیابی قرار میگیرد.