روش خرید برق برای مصرف کنندگان بزرگ بالای ۵ مگاوات

روش خرید برق برای مصرف کنندگان بزرگ بالای ۵ مگاوات

روش خرید برق برای مصرف کنندگان بزرگ بالای ۵ مگاوات و نحوه شروع معاملات مصرف کنندگان عمده برق از طریق بازار فیزیکی روند اجرایی و نحوه خرید برق به صورت قرارداد دوجانبه از طریق بورس به شرح زیر تشریح می گردد